Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

 

I.                   Bevezetés

·         A ChipCAD Kft. (továbbiakban, mint eladó) által a vállalkozások (továbbiakban, mint vevők) számára végzett értékesítési tevékenységre, valamint a felek jogaira és kötelezettségeire a jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: szerződési feltételek) vonatkoznak

·         A Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 4. pontjában foglalt szerint vállalkozásnak az a személy minősül, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

·         A jelen üzleti feltételek nem vonatkoznak a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja alapján fogyasztónak minősülő azaz olyan természetes személyekre, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el.

·         Minden adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képzik a szerződési feltételek rendelkezései.

·         A szerződési feltételeket az eladó jogosult egyoldalúan megváltoztatni vagy kiegészíteni. A már megkötött adásvételi szerződésekre kizárólag a megkötésekor érvényévben lévő szerződési feltételek vonatkoznak.

 

II.                 Üzemeltetői adatok:

Cégnév:                                         ChipCAD Elektronikai Disztribúció Kft

Székhely:                                       1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 12-14

Adószám:                                       12202096-2-43

Cégjegyzék szám:                          01-09-566285

Bejegyző cégbíróság:                     Fővárosi Bíróság Cégbíróság

Szerződés nyelve:                          magyar

Elektronikus elérhetőség:               info@chipcad.hu

Honlap:                                           www.chipcad.hu

Elérhetőségek:                               Telefon: +36 1 231 7000        Fax: +36 1 231 7011

 

 

III.              Szerződés létrejötte

·         Az adás-vételi szerződés a Vevő a web-áruházon keresztüli megrendelésének elküldésével lép életbe.

·         Minden megrendeléshez szükséges az eladó visszaigazolása. A vevő és az eladó között a szerződések mindig írásban kerülnek megkötésre, és igazodnak a jelen szerződésifeltételekhez. Az áru megrendelésével a vevő kijelenti, hogy a megrendelt árut meg kívánja venni.

·         Az eladó az által Non-Cancelable/Non-Returnable-ként (a továbbiakban csak "NCNR") feltüntetett termékeket, megrendelését követően vevő által nem törölhető, illetve nem mondható vissza. A vevő köteles minden esetben az eladótól rendelt NCNR terméket átvenni.

·         A vevő a termékek megrendelését, vagy a szállítás tervezett időpontját csak az eladó hozzájárulásával változtathatja meg, illetve mondhatja vissza.

·         Az eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy ha a vevő nem veszi át időben a megrendelt árut úgy ezen árut másnak eladhatja és a vevő ezzel kapcsolatban nem élhet semmilyen igénnyel az eladó felé.

·         Az on-line üzletben, azaz a www.chipcad.hu weboldalon feltüntetett árukról szóló minden információ tájékoztató jellegű, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak.

 

IV.              Árak

·         A feltüntetett árak nettó árak (áfa nélkül kerülnek megjelenítésre), nem tartalmazzák az adót és a szállítási költséget.

·         Az áruk értéke mindaddig érvényes, míg az a webáruházban fel van tüntetve. Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy nem köti meg az adásvételi szerződést, vagy a megkötött adásvételi szerződéstől eláll, amennyiben a kínált ár azon alapult, hogy az áru ára a webáruházban hibásan került feltüntetésre.

·         Abban az esetben, ha az eladó a megrendelésben feltüntetett követelmények valamelyikét nem tudja teljesíteni, egy módosított ajánlatot küld a megrendelő részére a rendelés lehetséges változatainak feltüntetésével, és kéri a vevő jóváhagyását. A módosított ajánlat új ajánlatának számít, ilyen esetben csak a vevő jóváhagyásával jön létre az adásvételi szerződés. Az szerződési feltételek ebben az esetben is az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

·         A ChipCAD Kft. a webáruházban szereplő egyes tételekre akciós árat vezethet be, amely akciós árak a webáruházban közzétett időintervallumon belül érvényesek. Abban az esetben, ha a vevő a terméket az akciós időn belül rendelte meg, de a termék kiszállítása az akciós időn túl nyúlik, az Eladó a terméket csak akciós áron számlázhatja.

 

 

V.                Fizetési feltételek 

·         A kiállított számlák teljes összegét a számlán feltüntetett határidőig meg kell fizetni. Amennyiben késedelmes fizetés lép fel, akkor az eladó jogosult a Ptk. alapján meghatározott mértékű késedelmi kamatot felszámítani.

·         Az eladó jogosult arra, hogy a vevőtől előleget kérjen, még az adásvételi szerződés megkötése előtt, ha egy termék nincs raktáron, vagy ha az ügyélnek ez az első megrendelése, illetve már meglévő ügyfél esetén, ha tartozás áll fenn. A már létrejött szerződések esetén, az eladónak jogában áll részteljesítést kérni, ha az eladó kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges (különösen olyan termék esetén, melynek beszerzéséhez a gyártó is előleget kér).

·         A vevő köteles az előleget vagy a részteljesítést megfizetni az eladó által meghatározott időpontig.

·         Az eladó minden vállalat számára egyedileg hitelkeretet határoz meg, amelynek összeghatáráig nem kér sem előleget, sem részteljesítést. Azonban az eladó bármikor egyoldalúan változtathatja a hitelkeret mértékét, esetlegesen a vevő rendezetlen megrendeléséit visszatarthatja. A vevő bármilyen fizetési késedelme esetén az eladónak jogában áll megváltoztatni a tervezett kiszállításokat, illetve csőd vagy felszámolási esetén törölni a rendeléséit.

 

VI.              Szállítási feltételek

·         Az eladó összes szállítmányára az EXW szállítási feltétel vonatkozik (INCOTERMS 2010 szabvány alapján), hacsak a felek másképp nem állapodnak meg.

·         A webáruházon feltüntetett szállítási határidő csak tájékoztató jellegűek és csak akkor érvényes és tartható, ha az eladó a gyártótól időben megkapta a terméket. Tekintettel a tájékoztató jellegű határidőre, az eladó az ebből fakadó károkért, illetve késedelmes vagy idő előtti teljesítésért nem felel. A vevő ezt köteles elfogadni és megfizetni az így teljesített rendelések vételárát.

·         A vevőnek nincs joga elállni a megrendeléstől, vagy visszamondani azt késedelmes teljesítés esetén.

·         A vevőnek lehetősége van buffer rendelés leadására. A buffer rendelés alapján a vevő részletekben történő teljesítést kér.

·         Az áru átvétel helye az eladó telephelye. Amennyiben a vevő más helyre kéri az áru kiszállítását, úgy ő viseli a kockázatot és a költségeket az eladó telephelyétől.

·         Az áru kézbesítőtől való átvételekor a vevő köteles ellenőrizni a csomagolás sértetlenségét illetve a szállítmány teljességét. Ha bármilyen az áru szállításával összefüggő hibát észlel, haladéktalanul jelzi a kézbesítőnek és értesíti eladót is.

·         Ha a csomag a szállító eredeti szalagjával van ellátva, amely sérült vagy arra enged következtetni, hogy a küldemény jogtalanul kinyitották, a vevő ebben az esetben köteles megtagadni a szállítmány átvételét a hibák feltüntetése mellett, ellenkező esetben az eladó nem felel az ebből eredő károkért.

·         A vevő az átvételi bizonylaton aláírásával igazolja, hogy sértetlenül átvette a küldeményt. Ha a vevő 2 munkanapon belül nem jelzi, hogy hiányosan kapta meg a csomagot (például nem egyezik az áru mennyisége, típusa), úgy a kézbesíti bizonylat alapján szabályosan kézbesítettnek minősül a szállítmány.

 

VII.           Szavatosság/Garancia

·         Az eladó a hatályos jogszabályok szerinti időtartamra vállal szavatosságok a termékek tekintetében

·         A szavatossági idő az termék átvételével kezdőik meg, függetlenül attól, hogy az felhasználják vagy beépítik-e.

·         A vevőnek jogában áll 2 munkanapon belül számla birtokában érvényesíti a kiszállított termékek, illetve a megrendelt tételek azonosságával kapcsolatos reklamációit.

·         Szavatosság keretében a Ptk. 6:159 § (2) bekezdésében lévő szabályok az irányadók. A vevő első lépcsőben kijavítást vagy kicserélést, második lépcsőben árleszállítást kérhet, illetve a hibát maga kijavíthatja/mással kijavíttathatja vagy elállhat a szerződéstől.

·         Az eladót nem terheli szavatossági kötelesség, ha a termék hibája arra vezethető vissza, hogy a vevő nem előírásnak megfelelően használta, szerelte vagy üzemelte be vagy ha az árun külső sérülés vagy behatolás jelei fedezhetők fel.

·         Ha az eladó olyan szoftver bocsátott a vevő rendelkezésére, mely nem a saját gyártmánya, úgy a szoftver bármely meghibásodása esetén nem terheli felelősség.

 

VIII.         Áruvisszatérítés

·         Az eladó csak azt az árut köteles visszavenni, amelyet a vevő igazoltan (számla ellenében) nála vásárolt.

·         Szavatossági idő alatt: A vevő a hiba észlelését követően haladéktalanul köteles az eladót írásban értesíteni a termék valódi hibájáról. Az eladó csak abban az esetben köteles eljárni, ha a hibát (szabad szemmel látható/észlelhető vagy a vagy a működés közbeni rendellenességet) az eladó vagy a termék gyártója okozta és a vevő élt a bejelentési kötelezettségével. A vevő köteles a terméket a saját költségén visszajuttatni az eladó részére. Az eladó jogosul elbírálni a visszaküldött termék hibáját. Abban az esetben, ha az eladó megállapítja, hogy a termék hibája nem szavatossági hiba, akkor a vevő költségére visszaküldi a terméket. Amennyiben a hiba okát szavatossági körben elismeri, úgy a vevő által megfizetett szállítási költséget visszatéríti.

 

IX.              Tulajdonjog

A kiszállítandó, illetve a megvásárlandó termékek mindaddig az eladó tulajdonát képezik, amíg a szállítást, átvételt követően a termékek ellenértéke kiegyenlítésre nem kerül.

  

X.                 Felelősség korlátozása

·         Ha a megrendelt áru hibájából eredően kár éri a vevőt, úgy az eladó felelőssége az áru értékének összegéig terjed, kivéve, ha a hatályos jogszabály eltérő helytállásra nem kötelezi az eladót.

·         Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen vis-major esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatban, amely nem az irányítása alatt áll. (például: gyártási késedelem, gyártó megszűnése, anyag vagy áruhiány, szállító-kézbesítő, illetve egyéb közreműködő harmadik személy esetén)

 

XI.              Szerződéstől való elállás 

Az eladó az alábbi esetekben jogosult elállni a szerződéstől:

·         ha a vevő a webáruházon leadott rendelése estén hibás adatokat tüntetett fel

·         ha a vevő nem teljesíti a 5.2. pontban írt kötelezettségeit,

·         ha a vevő a vételár, vagy annak egy részével megfizetésével több, mint 30 napos késedelembe esik,

·         ha a vevő ellen fizetésképtelenségi (csőd- vagy felszámolási) vagy végrehajtási eljárás indul

·         Ha a vevő a megrendelést követően - helyszíni átvét esetén – a visszaigazolás után 1 héttel sem veszi át az árut, és írásban sem jelezte az áru átvételének konkrét időpontját, úgy az eladó a 1. hét lejárta után a megrendelést automatikusan törli.

·         a jelen üzleti feltételekben meghatározott egyéb ok esetén. 

Egyéb esetekben, ha azt a jogszabály előírja.

·         A szerződéstől való elállás esetén az eredeti állapotot kell helyreállítani. Ilyenkor a vevőnek kötelessége a már megkapott árut az elállástól számított 7 napon belül visszajuttatnia az eladó részére.

·         Szerződéstől való elállás esetében az eladó az elállást követő tizennégy (14) napon belül, visszatéríti a vevőnek a visszaküldött termék vételárát. Az eladó mindaddig nem köteles a vevőnek visszatéríteni a pénzösszeget, amíg a vevő nem szolgáltatta vissza az árut. Szerződéstől való elállás esetében a vevőt terhelik az áru visszaszolgáltatásának költségei.

·         A vevő nem jogosult elállni a szerződéstől azon árura esetén, amely kézbesítése rendben, időben és hibátlanul megtörtént. A vevő a már rendezett részleges teljesítésre vonatkozólag nem állhat el a szerződéstől.

·         Az elállást mindig írásban és igazolható módon kell közölni másik féllel. Ha a szerződést elektronikus formában kötötték meg a felek (a megrendelés és a visszaigazolás e-mail útján történt), úgy az elállást e-mail formájában is lehet közölni.

·        Amennyiben az eladó a jelen üzleti feltételek alapján áll el a szerződéstől, úgy a vevő köteles megtéríteni az eladó tényleges költségeit, amelyek a megrendelé